Make your own free website on Tripod.com

 


-UWAGA-ACHTUNG-ATENTION-

JEST TO STRONA TESTOWA BĘDZIE DOPIERO WKRÓTCE WŁĄCZONA DO WIL. SPECJALNIE DLA CZŁONKÓW "Wirtu@lnego Izraela"


KTO I W JAKI SPOSÓB

MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POMOC

Z DZIAŁU POMOCY SPOŁECZNEJ

PRZY ZWIĄZKU GMIN WYZNANIOWYCH ŻYDOWSKICH W RP

(stan prawny na sierpień 2000 r.)

 


NA CZYM POLEGA POMOC SPOŁECZNA

Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie członkom społeczności żydowskiej przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.


*

POMOC TA PRZYSŁUGUJE

osobom z wszystkich pokoleń, które

mają żydowskie mają polskie obywatelstwo spełniają kryteria przyjęte w

pochodzenie lub wizę na pobyt stały w Polsce regulaminie udzielania pomocy

społecznej

Osoby korzystające z pomocy społecznej zobowiązane do współdziałania z pracownikiem socjalnym w zmianie swej sytuacji życiowej oraz do przedłożenia wszystkich dokumentów koniecznych do rozpatrzenia sprawy.

 


*

JAKIEJ POMOCY UDZIELAMY

Pomoc materialna

Pomoc rzeczowa

Pomoc w formie poradnictwa, informacji, pracy socjalnej

zasiłki stałe, okresowe, doraźne

leki, pampersy, książki na kasetach magnetofonowych, lupy dla niedowidzących, aparaty słuchowe, glukometry, artykuły spożywcze, obiady w stołówce koszernej

organizacja usług opiekuńczych dla osób starszych, niepełnosprawnych; pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i życiowych; organizacja pomocy sąsiedzkiej i ochotniczej; dostarczanie leków, glukometrów, kaset; odwiedziny w szpitalu, w domu; pomoc w staraniu się o miejsce w domu pomocy społecznej; udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach itp.

*

 


JAK STARAĆ SIĘ O POMOC SPOŁECZNĄ

 1.  
 2. Należy zgłosić się (osobiście, listownie, telefonicznie lub przez inną osobę) do pracownika socjalnego z terenu zamieszkania i przedstawić swój problem oraz oczekiwania od pomocy społecznej.
 3.  
 4. Pracownik socjalny odwiedza w domu osobę starającą się o pomoc i poznaje jej sytuację.
 5.  
 6. Koniecznie trzeba przedstawić pracownikowi socjalnemu aktualne dokumenty potwierdzające dochód i inne zaświadczenia niezbędne do uwiarygodnienia sytuacji (np. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia).
 7.  
 8. Pracownik socjalny na podstawie rozmowy i zebranych dokumentów sporządza wywiad środowiskowy, a w nim plan pomocy i wnioskuje do Dyrektora Działu Pomocy Społecznej w Warszawie o przyznanie pomocy.
 9.  
 10. Dyrektor Działu Pomocy Społecznej podejmuje decyzję o przyznaniu pomocy materialnej ze środków ZGWŻ, a w przypadku pomocy z JOINT - wnioskuje o nią do Dyrekcji JOINT w Rzymie.
 11.  
 12. Osoba, której przyznano pomoc finansową zostanie o tym poinformowana listownie.

 


RODZAJE POMOCY FINANSOWEJ

TYP ZASIŁKU

KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ

KRYTERIA DOCHODOWE

Zasiłek stały w formie transferów dolarowych z JOINT w ilości 2, 4 lub 6 razy w roku.

1 transfer = 90 $

 •  
 • Osoba powyżej 60 roku życia, która z racji wieku i złego stanu zdrowia ponosi zwiększone koszty utrzymania na leczenie, opiekę, mieszkanie, a jej dochody spełniają kryterium dochodowe JOINT.
 •  
 • Osoba poniżej 60 roku życia z poważnym upośledzeniem, długotrwałą chorobą, nie mająca środków na godne życie i spełnia kryterium dochodowe JOINT.
Prawo do pomocy finansowej przysługuje osobom, których dochód jest równy, bądź niższy od poniższych kryteriów JOINT:
 1. 760 zł - osoba samotnie gospodarująca,
 2. 1000 zł - 2 osoby w rodzinie,
 3. 1250 zł - 3 osoby w rodzinie.
Zasiłek stały z JOINT w formie 2 transferów dolarowych rocznie Wdowa/wdowiec po podopiecznym, która/y przeżył/a w związku małżeńskim co najmniej 5 lat i spełnia kryterium dochodowe.

Jak wyżej

Zasiłek doraźny z JOINT w wys. 100 $ Dla trzech kategorii osób opisanych powyżej, w wyjątkowych sytuacjach losowych.

Jak wyżej

Zasiłek jednorazowy lub okresowy z ZGWŻ
 •  
 • na leczenie, leki, rehabilitację,
 •  
 • pokrycie wydatków bieżących na utrzymanie domu,
 •  
 • pokrycie wydatków jednorazowych, np. wyposażenie dziecka do szkoły, grant dla studenta, zakup zimowej odzieży itp.

Wysokość zasiłku zależy od sytuacji osoby i od możliwości finansowych pomocy społecznej.

Osoby, niezależnie od wieku, ale spełniające kryteria określone w regulaminie, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej z powodu:
 •  
 • bezrobocia,
 •  
 • sieroctwa,
 •  
 • inwalidztwa, choroby,
 •  
 • innych wypadków losowych.
Prawo do pomocy materialnej przysługuje osobom, których dochód jest równy, bądź niższy od poniższych kryteriów ZGWŻ:
 1. 600 zł - na osobę samotnie gospodarującą,
 2. 850 zł - na 2 osoby w rodzinie,
 3. 1100 zł - na 3 osoby w rodzinie,
 4. 1200 zł - na 4 osoby w rodzinie i 100 zł na każdą kolejną

*


FORMY POMOCY RZECZOWEJ

POMOC RZECZOWA

KOMU PRZYSŁUGUJE

KRYTERIUM DOCHODOWE
 •  
 • Leki (z listy)
 •  
 • Pampersy
 •  
 • Podopieczni otrzymujący stałą pomoc finansową z JOINT
 
 •  
 • Osoby potrzebujące, których dochód nie jest wyższy od ustalonego kryterium JOINT
Prawo do pomocy finansowej przysługuje osobom, których dochód jest równy, bądź niższy od poniższych kryteriów JOINT:
 1. 990 zł - na osobę samotnie gospodarującą,
 2. 1300 zł - na 2 osoby w rodzinie,
 3. 1625 zł - na 3 osoby w rodzinie.
 •  
 • Glukometry
 •  
 • Aparaty słuchowe

Wszyscy potrzebujący

Niezależnie od wysokości dochodu

 •  
 • Lupy
 •  
 • Książki na kasetach
 •  
 • Walkmeny
 •  
 • Program Breill'a

Osoby niedowidzące

i niewidzące

Niezależnie od wysokości dochodu

Paczka z artykułami spożywczymi, higieny osobistej itp. lub 50 $ z JOINT, co dwa miesiące

Osoby mieszkające w domu pomocy społecznej

Osoby, których dochód nie jest wyższy od ustalonego kryterium finansowego JOINT

*


 

Kontakt:

Dyrektor Działu Pomocy Społecznej przy ZGWŻ: Ewa Spaczyńska

Ul.Twarda 6, 00-950 Warszawa

Tel. (022) 620 06 76 Fax (022) 620 10 37

Pracownik socjalny rejonu północno-środkowej Polski: Konsuela Kryszk

Ul. Partyzantów 7, 80-254 Gdańsk

Tel./fax (058) 344 06 02

Wtorki 11.00 - 13.00 i czwartki 15.00 - 17.00

Dział Pomocy Społecznej

przy Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich